thong gio benh vien

thông gió bệnh viện

Các giải pháp thông gió thụ động áp dụng trong các bệnh viên giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì và tỷ lệ bệnh nhân lây nhiễm vi khuẩn.

Các giải pháp thông gió thụ động áp dụng trong các bệnh viên giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì và tỷ lệ bệnh nhân lây nhiễm vi khuẩn.